Zabytki

Tereny Gminy Słupno szczycą  się bogatą i ciekawą historią, były miejscem osadnictwa w czasach prehistorycznych. Ich historia udokumentowana jest zabytkami architektury , znaleziskami archeologicznymi, miejscami pamięci narodowej, głównie zaś źródłami pisanymi, przechowywanymi w archiwach świeckich i kościelnych. Praktycznie w każdej miejscowości odkryto stanowiska, na których znajdowano przedmioty naszych przodków, przede wszystkim była to broń, naczynia i ozdoby.

Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków i miejsc godnych odwiedzenia w podziale na miejscowości.

 

Słupno – kościół parafialny pw. św. Marcina


- zbudowany – 1753 r. na miejscu poprzedniego, również drewnianego (restaurowany 1864 i 1880 roku) Kościół św. Marcina wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50m (cmentarz przykościelny wraz z nagrobkami) wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 143/553/62W decyzją z dnia 30.03.1962 r.,


- drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany na ceglanej podmurówce. Prostokątny korpus z węższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od pn. prostokątna zakrystia, od zach. nowsza kruchta. Wewnątrz podział na nawy trzema parami wielobocznych słupów, ściany wzmocnione lisicami opracowanymi w formie pilastrów; strop płaski. Interesujące wyposażenie wewnętrzne. Malowidła stropu wykonane przez Władysława Drapiewskiego,


- Chór muzyczny w części środkowej wysunięty balkonowo, wsparty na dwóch słupach, z drewnianą balustradą.


- Dachy dwuspadowe, kryte blachą, na kalenicy wschodniej ośmioboczna wieżyczka na sygnaturę, zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią.

 

Kościół parafialny pw. Św. Marcina w Słupnie z 1753r.

 

Ołtarz w Kościele w Słupnie

 

 

Obraz upamiętniający męczeństwo płockich biskupów

 

Dzwonnica przy Kościele w Słupnie

Cmentarz przy Kościele w Słupnie

Plebania – ul. Kościelna

- 2 połowa XIX w.

- murowana z cegły, otynkowana. Parterowa, pięcioosiowa, z wejściem w ryzalicie zwieńczonym trójkątnie. Układ wnętrz dwutraktowy. Dach naczółkowy, kryty blachą.


Mogiła ofiar terroryzmu hitlerowskiego

Mogiła znajduje się w Słupnie  przy ul. Kościelnej w lesie. Data założenia – 1942r, 28.VII.1942 funkcjonariusze gestapo i żandarmerii z Płocka oraz posterunku w Borowiczkach opowiesili w publicznej egzekucji 20 mieszkańców Słupna i okolic, uprzednio aresztowanych. Byli oni oskarżeni o rzekome zabicie junaka – członka Arbeitsdienstu. Zwłoki zamordowanych pochowano na miejscu egzekucji.

Pomnik odsłonięto w 1947r. na pomniku znajdują dwie tablice. Na jednej z tablic znajduje się 20 nazwisk ofiar, miejsca ich pochodzenia oraz daty 28.VIII.1942 – 28.VIII.1947. na drugiej tablicy widnieje tekst ”Miejsce spoczynku 20 Polaków ofiar terroryzmu hitlerowskiego uświęcone ich bohaterską śmiercią w dniu 28 sierpnia 1942 roku mieszkańcy gmin Bielino, Rogozino, Miszewko Murowane, Bodzanów.” Cmentarz  jest w kształcie regularnego prostokąta,a wokół niego rozciąga się las sosnowy.

 

Szeligi - Grodzisko wczesnośredniowieczne


Grodzisko leży na cyplu wysoczyznowym lewego brzegu doliny strugi Słupianki, dopływu Wisły, około 14 km na południowy wschód od centrum Płocka, w pobliżu południowego krańca zabudowań wsi. Nazwy miejscowe: „Góra Zamkowa" i „Okop".
Grodzisko cyplowe ze starszych faz wczesnego średniowiecza na naturalnym wzniesieniu wysokości kilkunastu metrów o stromych zboczach od południowego zachodu i północnego wschodu, łagodnie opadającym w kierunku strugi. Cypel naturalny został odcięty od wysoczyzny wałem zaporowym, oraz fosą.
- jako najstarsze grodzisko słowiańskie na terenie Mazowsza datowane na VI-VII w n.e.,
- wpisane do rejestru zabytków pod nr 60/253/60W decyzją z dnia 04.05.1960  
(działka nr ewid.74) (st. nr 1 AZP 48-54/3).
- Platforma górna, mierząca około 25 X 75 m, obniżająca się stopniowo w tymże kierunku, odcięta była pierwotnie od reszty wzniesień wałem, który w momencie wszczęcia badań miał około 50 cm wysokości. Obiekt uległ znacznemu naruszeniu przede wszystkim w wyniku gruntownej niwelacji wału, wcięcia drogi w zbocze południowo-zachodnie oraz intensywnej uprawy całej platformy górnej i zbocza północno-wschodniego. Poza odkształceniem, na znacznej przestrzeni naruszony został strop warstwy. Obecnie obiekt porośnięty trawą, a na stoku południowo-zachodnim również drzewami, użytkowany jest częściowo jako paśnik.
Obiekt przebadano niemal cał¬kowicie. Stwierdzono pozostałości zwartej zabudowy i umocnień -  płotu wzdłuż stromych stoków, obejmujące dwoma pasmami niemal pusty majdan. Nieokreślone pozostałości osadnicze występowały w partii przylegającej od wewnątrz wału oraz po przeciwległej stronie majdanu. Wał z piasku umocniony dużymi ka¬mieniami polnymi, z drewnianym szalunkiem od północnego wschodu w przejściu bramnym. U zewnętrznego podnóża wału odkryto niere¬gularne podłużne zagłębienie — fosę, podobne w odległości kilku metrów na południowy wschód; oba nie były widoczne na powierzchni. Na północny wschód od grodziska znajdo¬wała się rozległa osada otwarta przebadana w większej części.

 

Cekanowo - Kapliczka przydrożna

- wzniesiona 1 połowa XIX w. na czworobocznym, murowanym i otynkowanym cokole słup okrągły zwieńczony daszkiem stożkowym, z żelaznym, kutym, ażurowym krzyżem w szczycie.
- przy drodze krajowej nr 62

 


Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej Skępskiej, XIX/XX w.


Cekanowo, kapliczka z MB Skępską.

 


Kapliczka przydrożna, kamienna, XIX w.


Cekanowo, Krzyż na cokole z granitu

 

Miszewko Strzałkowskie - Kościół pw.

Wniebowzię­cia NMP

 

- wraz z cmentarzem przykościelnym, wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 522 decyzją z dnia 01.09.1980 r.w decyzji jw. Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej w promieniu 150 m od granic cmentarza przykościelnego.

- budowa obecnego kościoła 1909-1912 wg projektu z 1905 roku arch. Józefa Piusa Dziekońskiego, ukończona w 1921 roku,

- w stylu eklektycznym z przewagą neogotyckiego, orientowany,

- murowany z cegły, na podmurówce z kostek granitowych, jednonawowy, z krótkim nieznacznie wydzielonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym, niskie przybudówki mieszczące skarbiec i zakrystię. Od zachodu wysoka czworoboczna, pięciokondygnacyjna wieża częściowo wtopiona w korpus.

- wnętrze o podziale ścienno filarowym, sklepienie kolebkowo krzyżowe na gurtach w prezbiterium parasolowym. Okna zamknięte półkoliście. Zewnątrz skośne szkarpy, fryz wieńczący złożony z długich, pionowych, wąskich płycin.

- wieża (dzwonnica) poprzedzona portykiem z uskokowym portalem zamkniętym półkoliście. Szczyty wieży trójkątne, ożywione wąskimi blendami.

- dachy dwuspadowe, kryte blachą, nad prezbiterium wielopołaciowy.

 

 

Święcieniec - Kościół parafialny pw. Św.

Anastazego i Wincentego

 

wraz z najbliższym otoczeniem w promieniu 50m (cmentarz przykościelny wraz z nagrobkami z XIX w. liczne nagrobki okolicznych ziemian m.in. Dunin - Mieczyńskich i Ciemniewskich) został wpisany do rejestru zabytków pod nr 145/555/62W decyzją z dnia 30.03.1962 r.
- użytkownik – parafia rzymsko –katolicka,
- czas powstania – bliżej nie ustalony XVI – XVII w. Wzniesiony w 1724 lub 1731 roku, drewniany, konstrukcji zrębo¬wej, oszalowany
- przebudowany 1725 r., 1774 r., 1853 r., restaurowany ok. 1900 roku ponownie przebudowany, bezstylowy,
- usytuowany na skraju wsi, orientowany, drewniany na podmurówce kamiennej, oszalowany, pomalowany na olejno.
- założony na rzucie prostokąta z dodanym węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Do północnej ściany prezbiterium dodana jest zakrystia, do południowej niewielka przybudówka. Nakryty dachem dwuspadowym zwieńczonym sygnaturką w części zachodniej obitym blacha ocynkowaną. Elewacje podzielone symetrycznie wąskimi pilastrami. Okna zamknięte łukiem odcinkowym. Fasada trójdzielna z wejściem na osi. Wnętrze jednoprzestrzenne o ścianach przedłużonych rozczłonkowanych czterema żłobkowanymi pilastrami, przykryte drewnianym polichromowanym stropem.
- wyposażenie stanowią:
- trzy XVII-wieczne barokowe ołtarze (główny i dwa boczne);
- XVIII-wieczna chrzcielnica.
- kościół ogrzewany elektrycznie, z oświetleniem elektrycznym.
- kubatura ok. 3048m3.
- obiekt restaurowany w XIX w.
- 1956 r. – pow. Dekoracja malarska stropu autorstwa Rachowicza.
- 1978r. – pomalowano elewacje na olejno, zmieniono pokrycie dachu.
- wymiary 10,7 x 27.0 m.
- użytkownik – parafia rzymsko-katolicka.
- materiały budowlane przed zniszczeniem - ściany – drewno, stropy – drewno, 
wiązania dachu –   drewno, krycie dachu – blacha.
- 3 ołtarze barokowe.

 

Wnętrze Kościoła w Święcieńcu

Ołtarz Kościoła w Święcieńcu

Kaplica – drewniana przy kościele parafialnym


- pobudowana druga połowa XIX w. bezstylowa,
- właściciel – parafia rzymsko-katolicka.
- rejestr zabytków nr 145/5555/62W z dnia 30.03.1962 r.
- usytuowana jest po północnej stronie kościoła. Drewniana o konstrukcji szkieletowej. Założona na rzucie zbliżonym do kwadratu, nakryta dachem dwuspadowym podbitym papą, jednoprzestrzenna, przykryta stropem płaskim, bez instalacji elektrycznej. Drzwi „w karo” nabijane ćwiekami.
- 1979 – obiekt przeniesiono z pierwotnego miejsca o kilkanaście metrów w
kierunku zachodnim.
- doraźne naprawy,
- kubatura 36 m3, pow. użytkowa 22,5 m2,
- ściany w stanie dobrym za wyjątkiem szczytów, uszkodzone belki ramowe podłogi

 

Święcieniec, kaplica na cmentarzu przykościelnym

 

Stare Gulczewo – Park Dworski

- krajobrazowy z przełomu XIX/XX w. wpisany jest do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 15 decyzją z dnia 24.08.1975 r.
- czas powstania – budowa dworu – I połowa XIX w.
- założenie parku – II połowa XIX w.
- powierzchnia parku – 8,2 ha w tym wód - 0,7 ha.
- istniejące budynki: - „Stary Dwór” murowany parterowy z dobudowaną częścią piętrową,
- „Nowy Dwór” murowany parterowy,
- przeprowadzone remonty – 1964/65 systemem gospodarczym.

 

Mirosław - Park Dworski


- krajobrazowy o powierzchni 2,18ha, założony w 1880 roku, wpisany do
rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 549 decyzja z dnia
19.03.1968 r. w decyzji jw. Wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej w
promieniu 100 m od granic parku.

 

 

 

Grodzisko w Borowiczkach Pieńkach

 

- wpisane do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego pod nr 428/756W decyzja z dnia 23.02.1967 r. (działki nr ewid. 243,250/1, 250/2 – grunty wsi Borowiczki Pieńki), (ST. Nr 1 AZP 48-54/3)
- wczesnośredniowieczne usytuowane na piaszczystej kępie, z wyraźnie zarysowanym kilkumetrowym wałem ziemnym z obniżeniem na bramę wjazdową.
- położone w pobliżu rzeki Słupianki na tarasie zalewowym Wisły, około 150 m na pd-zachód od rzeczki Słupianki i ok. 2 km na pd-zachód od kościoła.
- grodzisko nizinne pierścieniowe z podgrodziem.
- w trakcie badań wykopaliskowych odkryto obiekty XI wieczne, oraz łużyckie, datowane na epokę brązu i wczesna epokę żelaza. Wystąpiły również nieliczne materiały z okresu wpływów rzymskich.